Brf Berget 10

Icon

Bostadsrättsföreningen på Berget

TVÄTTSTUGANS NYA TIDER

För att vi skall kunna utnyttja tvättstugan bättre har styrelsen ändrat tvättiderna.

De nya tiderna är enligt följande:

07-00-11.00

11.00-14.00

14.00-18.00

18.00-22.00 

Om tvättstugan är bokad men inte används var så vänlig att försöka kontakta den som bokat tvättiden. På anslagstavlan utanför tvättstugan finns en förteckning över lägenheter och namn att kontakta.

Återigen måste det påminnas att alla måste städa efter sig i tvättstugan.

Är det problem eller fel på utrustningen så kontakta någon i styrelsen snarast möjligt.

De som har andra tvättidslås än de som hör till föreningen måste kontakta styrelsen. Det för att få dessa utbytta till de som tillhör föreningen med rätt registrering på tvättidslåset.

Andra lås utan rätt registrering måste tas bort. Så har Ni problem med att inneha fel tvättidslås så ta kontakta oss.

Styrelsen

INBROTTSPREVENTION

Senaste året har vi här i vårt hus haft en del små-inbrott i källaren och en del annan skadegörelse från personer utifrån. Vi har dock varit rätt så skonade från ”riktiga” inbrott.
Vi vill fortsätta att bo tryggt och säkert. För att fullfölja detta så har styrelsen en åtgärdsplan där vi t.ex. redan har reparerat dörren (luckan) till soprummet (som annars är en väg in i huset); vi har på samma sätt sett över ytterdörren (porten) och vi kommer successivt att gå igenom alla gemensamma dörrar och lås i huset för att säkerställa funktionen och vid behov förbättra.

Som ett led i detta kommer vi också att programmera portkoden så att det krävs nyckel vid inpassage under natten, fr.o.m. kl 22:00. Vi är medvetna om möjliga besvär vid olika kvälls-arrangemang men har samtidigt vägt detta mot allas säkerhet och bedömt nyttan så oerhört mycket större än de få gånger som det skulle orsaka besvär. Besvär som går att lösa.
Utrustningen är installerad, men själva införandet av tidsstyrd portkod räknar vi med om cirka en månad, för att alla ska hinna ordna portnycklar. Exakt datum meddelas senare

Portnyckel? Har jag en portnyckel? Ja det har Du rimligtvis. Det är samma nyckel som till källaren i uppgång A, liksom till tvättstugan, – eller till takterrasserna. Från och med nu så bör Du placera den på nyckelknippan som ”port-nyckel” och se till att alla i hushållet med egen dörrnyckel också har en egen portnyckel.
(Den kanske redan sitter där, för vid el-avbrott kommer Du inte in annars!)
På sikt, då vi gått igenom alla dörrar och deras funktion, så kommer vi troligen att genomföra låsbyte med nya säkrare lås/nycklar.

Vidare håller styrelsen på med en upphandling av säkerhetsdörrar till ett bra pris. Det blir som vi meddelat tidigare individuella beställningar för varje lägenhet. Det blir mycket bra dörrar, vars utförande ansluter till utseendet i våra trapphus och som höjer värdet på lägenheten, och vi hoppas på stor anslutning. Vi återkommer då vi har valt ut rätt leverantör.

Styrelsen.

Välkommen till våra fina uterum!

Stora tillgångar vi har i vårt hus är dels en fin innergård, dels en stor generös takterrass. Det senaste året har dessa varit mer eller mindre obrukbara p.g.a. reparations- och underhållsarbeten, men nu är arbetena i princip avklarade och vi kan njuta av våra uterum under den fina sommaren (och hösten som kommer sen)!

Användningen av dessa uterum är baserad på hänsynstagande, respekt och samverkan. Hänsynstagande och respekt gäller ömsesidigt, såväl av de som använder uterummen som de som har förmånen att bo i direkt anslutning till dessa. Kort sagt, alla ska ha möjlighet att kunna använda våra gemensamma uterum.

För allas trevnad så färdigställs gården med ett fint trädäck och iordninggjord stenläggning (som tyvärr inte hann bli helt klar före semestrarna). På takterrassen så har styrelsen införskaffat två sittgrupper, sten-bord med vardera sex stolar i konstrotting.

För att alla ska kunna ha största möjliga glädje av uterummen så har styrelsen, på basis av tidigare föreskrifter, utarbetat följande regler. Vi hoppas att de ska fungera, men vill givetvis ha återkoppling med dina synpunkter.

Med detta uppmanar och välkomnar vi alla våra medlemmar och boende att utnyttja våra fina uterum!

Cyklar på gården

Vänligen flytta cyklarna från gården! Vi behöver lägga stenar under dem och rensa avloppet. De cyklar som står kvar efter onsdag 29:e juni körs till tippen. Barncyklar – endast – får ställas i förrådet längst ner på gården.

Hälsningar styrelsen

Info om avgifts-avierna

Kära medboende!

Nästan total förvirring råder. Först får vi avgifts-avier i brevlådan direkt från kassören, sedan får vi avgifts-avier med post från vår nya förvaltare Add & Subtract, vad ska vi göra?!

Jo, som alltid, vi tar det lugnt. Det är samma avgift, i ena fallet till vårt bankgiro och i andra fallet till vårt bankkonto, dvs pengarna kommer till samma ställe.

Den avi du ska använda nu är den du fick först, som ser likadan ut som tidigare och som är inbetalning till vårt bankgiro. Gör alltså precis som förra månaden, och betrakta avin från förvaltaren som ett provutskick. Och om du eventuellt redan har använt detta provutskick för betalning, låt det vara. Pengarna kommer rätt.

Styrelsen gm kassören

Efterlysning! Vem?

I källaren utanför tvättstugan lät föreningen för ett par år sedan inreda några källarförråd. (I samma område finns också en bygg-toalett så vet du var vi menar.) Dessa förråd behövdes så att samtliga lägenheter skulle kunna få var sitt källarförråd hörande till lägenheten.

Styrelsen har nu uppmärksammat att ett omärkt förråd längst in till vänster har ianspråktagits och låsts med ett svart/mörkgrönt hänglås. Styrelsen efterlyser nu vem det är som utan tillstånd har låst förrådet. Vänligen kontakta styrelsen snarast, på enklaste sätt, mejl eller telefon. Har vi inte hört av dig senast fredag den 8:e juli så klipper vi upp låset.

Föreningen behöver detta utrymme, och det finns i vårt hus endast utrymme för ett förråd per lägenhet.

Ny styrelse

Föreningen höll sin årsstämma 2011-05-30, traditionsenligt i Lilla Adolf Fredriks skola. Till ny styrelse för kommande verksamhetsår valdes eller omvaldes: Jodie Borgö, Åsa Hallbäck, Claes Malmberg, Jake Rydqvist, Daniel Taub, Noëll Trines, Björn Ågren.

Efter konstituering så har styrelsen organiserat sig sålunda:

Ordförande Björn Ågren
Vice ordf. Daniel Taub
Sekreterare Åsa Hallbäck
Kassör Claes Malmberg
Ledamot Noëll Trines
Suppleanter Jodie Borgö
Jake Rydqvist

Kontakta styrelsen/ordförande på info@berget10.se respektive kassören på ekonomi@berget10.se.

Stämmande tackade också särskilt de avgående styrelsemedlemmarna Per Carlsson, Peeter Fredlund, Adrian Lozano och Maria Sjöstrand, för deras fina mångåriga insatser!

Förtydligande av §12 i föreningens stadgar

För att det inte ska vara någon osäkerhet kring lägenhetsinnehavarens ansvar för balkonger och terrasser kommer här ett förtydligande.

För lägenheter som har tillgång till balkong eller terrass som endast kan nås via lägenheten gäller att bostadsrättshavaren ansvarar för renhållning och snöskottning. Särskilt gäller att brunnar och utloppsrör:

  • ej får täckas över, t.ex. av trall, mattor eller andra material.
  • regelbundet är rensade och öppna.
  • är fria från snö och is.

Styrelsen

Sopig sitation

Sopnedkastet i vårt hus fungerar på följande sätt. Nedanför sopnedkastet står en karusell med ett tiotal sopsäckshållare. Då man slänger hushållssopor väl förpackade i förslutna soppåsar så faller de ned i den närmaste sopsäcken. Då den sopsäcken är full, så skiftar karusellen ett steg och nästa (tomma) sopsäck kommer i läge. Regelbundet (en gång per vecka) så hämtas alla sopsäckar och säck-karusellen laddas med en rad nya, tomma sopsäckar. Nyligen har någon eller några i huset boende ätit pizza, därefter vikt ihop pizza-kartongerna enkelt, och slängt dem i sopnedkastet. Detta har de senaste 2-3 dagarna inträffat inte en gång, utan vid två tillfällen. Det kan vara olika pizza-ätare.

En hopvikt pizza-kartong av wellpapp blir i sopnedkastet som en plankstump. Om man slänger plankstumpar i sopsäcks-karusellen så stannar den och kan inte längre byta sopsäck. Efterföljande soppåsar bygger upp ett stopp i sopnedkastet. Detta utgår vi från att alla som bor i huset förstår.

Alltså, för att vara tydlig:

Sopnedkastet är endast och allenast till för hushållssopor som förpackats väl i tillslutna soppåsar, maxstorlek motsvarande en normal matkasse av plast. Alla andra sopor måste kastas antingen i återvinningscontainrar på Rådmansgatan (ovanför Adolf Fredriks skola) eller transporteras genom egen försorg till återvinningscentralen i Vanadisberget, öppettider kvällstid och helger.

Märk väl: Alla andra sopor.

Styrelsen.

Lägenhetsnummer

Några av oss har redan fått – alla andra kommer att få – ett brev från Skatteverket där de frågar om lägenhetsnummer. Då duger inte de lägenhetsnummer som vi hittills använt i vår förening, de som löpt från 1 till 45. Styrelsen har därför numrerat om alla lägenheter med nya nummer som ska motsvara såväl Skatteverkets som Lantmäteriets och Statistiska Centralbyråns krav.

Din lägenhet, som du äger eller bor i, har fått ett nummer enligt exempel H1xxx, eller V1xxx, där H och V står för Höger respektive Vänster. De fyra följande siffrorna är 1, följt av siffra för våningsplan (1–6), följt av löpnummer på våningsplan (01 och uppåt).

Numret för just din lägenhet har placerats på det övre högra eller vänstra hörnet på ytterdörrens karm. Det är blå siffror, och placeringen är beroende av hur dörren öppnas. Detta nummer ska du använda som svar på Skatteverkets fråga. Numret ska också användas vid all identifiering av din lägenhet där du tidigare har använt numret 1–45, t.ex. betalning av avgift, vid specifikation på köpeavtal etc.

Om Berget 10

Berget 10 är en tidig modernistisk bostadsfastighet ritad av arkitekten Sven Markelius.. Byggnaden uppfördes 1929-1930 och är belägen i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan på Norrmalm i centrala Stockholm. Byggnaden var en av flera som uppfördes i kvarteret Berget omkring 1930 och den mest uttalat moderna. (Källa: Wikipedia)