Hem » Allmänt » Kallelse till föreningsstämma 2024-06-12, kl. 18.00, Terrassen, Tegnérgatan 57

För att boka gården eller takterrassen, skicka mejl till info@berget10.se (ange: namn, lägenhetsnummer, datum, terrass/gård). Bokningen kommer att synliggöras i kalendern nedan.

Kalender och bokningar

Kontakta valberedningen@berget10.se om du vill hjälpa till med styrelsearbetet eller på andra sätt, speciellt om du har kunskaper inom ekonomi, byggnad/VVS och annat som hör till drift och förvaltning av fastighet

Kallelse till föreningsstämma 2024-06-12, kl. 18.00, Terrassen, Tegnérgatan 57

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5. Fråga om stämman har blivit stadgeenligt utlyst

6. Godkännande av dagordningen

7. Framläggande av årsredovining och revisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultat- och balanssräkning

9. Beslut om resultatdisposition

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

11. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

13. Val av revisorer och revisorssuppleant

14. Val av valberedning

15. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

  • Förslag ifrån medlem om att undersöka alternativa bredbandslösningar

16. Stämmans avslutande


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Anmäl din epostadress till info@berget10.se om du vill ta emot elektroniska utskick ifrån föreningen. Avanmäl dig på samma sätt.