Hem » Praktisk information

För att boka gården eller takterrassen, skicka mejl till info@berget10.se (ange: namn, lägenhetsnummer, datum, terrass/gård). Bokningen kommer att synliggöras i kalendern nedan.

Kalender och bokningar

Kontakta valberedningen@berget10.se om du vill hjälpa till med styrelsearbetet eller på andra sätt, speciellt om du har kunskaper inom ekonomi, byggnad/VVS och annat som hör till drift och förvaltning av fastighet

Praktisk information

Styrelsen har sammanställt detta informationsblad för att hjälpa och vägleda såväl nya som gamla medlemmar i bostadsrättsföreningen. Vi tar upp en del praktiska frågor och klargör också hur ansvaret för olika uppgifter och funktioner fördelas mellan dig som enskild medlem och föreningen. När så behövs kommer vi att uppdatera informationsbladet.

Styrelsen för Brf Berget 10

Andrahandsuthyrning

Föreningens grundinställning är att lägenheterna ska bebos av Brfs medlemmar. Därför är styrelsen restriktiv med att bevilja andrahandsuthyrning.

Ansökan om andrahandsuthyrning sker genom att följande ansökan fylls i och skickas till info@berget10.se.

Ansvarfördelning mellan Brf och bostadsrättshavaren

I föreningens stadgar anges fördelningen av ansvar mellan enskilda medlemmar och föreningen. Här anges bl a att:

Bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens:

 • Väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.
 • Ledningar och installationer för vatten, avlopp, värme, gas och ventilation.
 • El och svagströmsledningar (ringklockor, telefon, tv/radio, kabel tv)
 • Stamledningar för el (från lägenhetens undercentral – proppskåp).
 • Målning av stamledningar (vatten, avlopp, värme) och vattenfyllda radiatorer (element).
 • Golvbrunnar
 • Eldstäder och rökgångar
 • Inner och ytterdörrar och glas och bågar i inner- och ytterfönster.

För lägenheter som har tillgång till balkong eller terrass som endast kan nås via lägenheten gäller att bostadsrättshavaren ansvarar för renhållning och snöskottning. Särskilt gäller att brunnar och utloppsrör:

 • ej får täckas över, t.ex. av trall, mattor eller andra material.
 • regelbundet är rensade och öppna.
 • är fria från snö och is.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för:

 • stamledningar (vatten, avlopp, värme)
 • vattenfyllda radiatorer (element)
 • målning av utsidan av lägenhetens ytterfönster och ytterdörrar
 • underhåll och reparationer av andra delar av fastigheten som inte är bostadsrättshavarens ansvar.

Cyklar

Cykelställ finns på gården och omgivande gator. Det finns ett begränsat antal cykelplatser i soprummet men de får absolut inte ställas där om de stör BOC eller sophanteringen. Cyklar får under inga omständigheter ställas i entrén eller i korridorer och trapphus.

Ekonomisk förvaltning

Styrelsen förvaltar för närvarande själv ekonomin. Frågor om medlemsavgifter och övrig ekonomi kan ställas till ekonomi@berget10.se.

Fastighetsjour

För akuta VVS-ärenden, kontakta Allmänna Rörjouren, 08-558 03 553.

OBS – kostnader för åtgärder som ligger inom bostadsrättshavarens ansvar kommer att faktureras dig. (Se ”Ansvarfördelning mellan Brf och bostadsrättshavaren” ovan).

Försäkringar

Föreningen har fastighetsförsäkringen hos Brandkontoret. Som bostadsrättshavare bör du kontrollera att din hemförsäkring gäller för bostadsrätter.

Grovsopor

Närmaste återvinningsstation för tidningar, glas mm finns på hörnet av Upplandsgatan vid Norra Bantorget eller på återvinningsstationen vid Hemköp vid korsningen Upplandsgatan/Kungstensgatan.

Närmaste återvinningscentral är ÅVC Bromma.

Öppettider:

måndag – torsdag 10.00-20.00
fredag– söndag 09.00-17.00

Läs mer om återvinning på http://www.stockholm.se/avfall.

Information till medlemmarna

Information och kallelser sätts upp på föreningens anslagstavla i entrén. För dem som vill kan vi också e-posta dessa meddelanden. Vv meddela din e-postadress till föreningens sekreterare eller via mejl till info@berget10.se.

Juridiska personer

Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar.

Kabel TV och bredband

Föreningen har avtal med Comhem och Zitius.

Källarförråd

De ursprungliga lägenheterna disponerar ett källarförråd vilket är märkt med lägenhetens nummer.

Ombyggnadsarbeten

Föreningens stadgar anger vilka ombyggnadsarbeten som du som bostadsrättshavare får genomföra utan godkännande av styrelsen. För att inte störa dina grannar får inte hantverkare genomföra arbeten som påverkar omgivningen under helgdagar (t ex buller eller lukt).

Renoveringsarbeten

I den plan som ligger till grund för föreningens köp av fastigheten anges vilka behov av renoveringsåtgärder som framkom vid den tekniska besiktningen som föregick köpet. Den mest omfattande åtgärden var renovering av avlopps- och vattenstammar, renovering av badrum samt utbyte av elstigare. Dessa åtgärder genomfördes 2006/07. Styrelsen arbetar fn med att upphandla renovering av de terrasser som utgör fastighetens yttertak (plan 5 och 6). Mera information kommer att lämnas när detta arbete har kommit vidare.

Balkonger och terrasser

För de lägenheter som har balkong eller terrass som endast kan nås via lägenheten gäller följande:

Bostadsrättshavaren ansvarar för renhållning och snöskottning. Här ingår ansvaret att tillse att brunnar och utloppsrör är öppna samt snö- och isfria. Brunnar och utloppsrör får inte under några omständigheter övertäckas eller byggas in, t.ex. under trallgolv.

Sopkärlen

Kärlen är endast avsedda för restavfall och matavfall. Allt annat avfall är absolut förbjudet att slänga i kärlen, med risk för dryga merkostnader för föreningen om detta inte hörsammas.

Se vidare i punkten om grovsopor ovan.

Stadgar för föreningen

Föreningens stadgar reglerar bl a bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter samt anger hur föreningen skall organiseras och drivas. Läs dem!

Trapphusen

Det är inte tillåtet att lämna föremål i trapphusen, ej ens utanför den egna dörren. Sådana föremål stör även städningen.

Tvättstuga

Tvättstugan får användas dagligen mellan klockan 08.00-20.00. Rengör maskinerna efter användning – glöm ej filtret i torktumlaren, städa rummet efter dig. Tag bort eventuella sopor ur tvättstugan.

Glöm inte att ta bort proppen från den bokade tiden i bokningstavlan.

Kom ihåg att hålla dörren mot trappan stängd så att inga obehöriga kommer in i källaren.

Öppna spisar

De öppna spisar som finns i vissa lägenheter är belagda med eldningsförbud. Ansvaret för eventuella åtgärder för att kunna utnyttja eldstäderna åligger bostadsrättshavaren. Eldningstillstånd kan ges av styrelsen efter att bostadsrättshavaren har vidtagit nödvändiga åtgärder och fått skriftligt godkännande från sotaren.

Kontakt och information

Genom att meddela sekreteraren din e-postadress kommer du att kunna få information och kallelser skickade till dig. Meddela också ditt mobiltelefonnummer.

Takterrass och innergård

Takterrassen på plan 6 och innergården är öppen för alla medlemmar. För att inte störa de boende gäller följande regler för användandet av uterummen:

 • Uterummen får användas enskilt eller för grupper fram till klockan 22:00. Oaktat detta så kan enskilda som visar stor hänsyn nyttja uterummen även under andra tider. Sunt förnuft och gott omdöme gäller!
 • Det får inte spelas hög musik eller på annat sätt förekomma störande ljud.
 • Värden/värdinnan för sällskapet ansvarar för att allt skräp, inklusive cigarrettfimpar, omedelbart avlägsnas när man lämnar uterummet.
 • Grillning är tillåten på gården. Grillen får dock under inga omständigheter placeras på trädäcket utan endast på stenläggningen. Ta inte in grillen innan den helt har brunnit ut. Grillning är alltid förbjuden på takterrassen.
 • Dörrarna till uterummen skall vid alla tillfällen hållas låsta eller under uppsikt! Tänk på risken för att obehöriga kommer in.

Och som alltid: Visa dina grannar hänsyn.

Korridorer och trappor

Av brandsäkerhets- utrymnings och trevnadsskäl får inga föremål lämnas i korridorer och trappor. Det gäller även barnvagnar, barncyklar mm och naturligtvis all typ av avfall och förpackningar. Styrelsen har ansvar för att utrymningsvägarna i huset är fria och kommer att tillse att föremål bortforslas.

Frågor och förslag

Styrelsen arbetar på medlemmarnas uppdrag. Om du har frågor eller förslag till förbättringar är du mycket välkommen att prata med någon av styrelsens medlemmar.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Anmäl din epostadress till info@berget10.se om du vill ta emot elektroniska utskick ifrån föreningen. Avanmäl dig på samma sätt.