För att boka gården eller takterrassen, skicka mejl till info@berget10.se (ange: namn, lägenhetsnummer, datum, terrass/gård). Bokningen kommer att synliggöras i kalendern nedan.

Kalender och bokningar

Kontakta valberedningen@berget10.se om du vill hjälpa till med styrelsearbetet eller på andra sätt, speciellt om du har kunskaper inom ekonomi, byggnad/VVS och annat som hör till drift och förvaltning av fastighet

Inlämning av motioner till föreningsstämman senast sista april

Ordinarie föreningsstämma skall enligt paragraf 34 i stadgarna hållas årligen före juni månads utgång. I år planeras preliminärt stämman att hållas 12/6, kl. 18.00 på terrassen.

Kallelsen kommer i allas brevlådor någon gång i början på maj.

För att ett ärende, som medlem önskar få behandlat på föreningsstämman, skall kunna anges i kallelsen skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före april månads utgång.

/Styrelsen, Brf Berget 10, 2024-04-19

Korridoren avstängd

Korridoren mellan trapphuset och cykel- och soprummet är nu avstängd för att minska störningar för vår lokalhyresgäst. Du når rummet ifrån ingången på Dalagatan.

Påminnelse om avgiftshöjning 2024 och nya avier 

I avgiftsavierna som delades ut igår syns nu de nya avgifternas ökning med 12%.  

I exemplet nedan är alltså den nya månadsavgiften 4171 SEK. Eftersom den av styrelsen beslutade avgiftshöjningen för 2024 inte hann införas förrän fr.o.m. april månad, så fördelas första kvartalets avgiftshöjning på resterande årets nio månader. I exemplet nedan blir det alltså en retroaktiv del på 149 SEK. Totalsumman att betala in nedan blir således 4320 SEK per månad under 2024 i exemplet. 

2025 har ju den retroaktiva delen betalats in varför avgiften att betala in då blir lägre, dvs 4171 SEK i vårt exempel. 

Vi rekommenderar medlemmarna stående överföringar av månadsavgifterna den 28:e varje månad året ut. Ni som redan har infört stående överföringar måste ändra beloppen i dessa (dvs till 4320 SEK i exemplet nedan). Vid stående överföringar räcker det med att ange lägenhetsnumret utan månad, t.ex. “H1104”. 

/Styrelsen för Brf Berget 10 

Stockholm 2024-03-12 

Avgiftshöjning 2024

Som ni vet har den allmänna kostnadsnivån ökat dramatiskt under de senaste åren.

2023 var föreningens driftskostnader 8,2% högre än under 2022. I tillägg ökade räntekostnaden för föreningens lån med 292% jämfört med 2022. Tyvärr har kostnadsökningarna för vissa större kostnadsposter inte avtagit inför 2024. Mest ökar taxorna för fjärrvärme (12%), vatten och avlopp (25%) och sophämtning (24%).

Vi räknar med att den totala kostnadsmassan – driftskostnader och räntekostnader – totalt kommer att öka med ytterligare 8,3% under 2024. Detta gör att vi har en total kostnadsökning på ca 40% sedan 2022. Vi har höjt hyran för vår lokalhyresgäst (BOC) varje år och vi fortsätter att arbeta med en strikt kostnadskontroll. Dessa åtgärder är tyvärr inte tillräckliga för att skapa en uthållig ekonomisk situation för föreningen.

Styrelsen har därför beslutat att medlemmarnas avgift ska höjas med 12% f o m 1 januari 2024.

Avgiften för första kvartalet förblir oförändrad. F o m avgiften för april månad ökar avgiften med 12% samt ett påslag för årets tre första månader.

Exempel:

Så här kommer den nya månadsavgiften att tas ut:

Månadsavgift 2023                         5 000 kr

Månadsavgift 2024                         5 600 kr   (12% höjning) f o m 1 april

Retroaktiv höjning jan – mars         200 kr   (3 månader x 600 kr fördelat på 9 månader)

Månadskostnad f o m 1 april         5 800 kr

F o m januari 2025 blir månadsavgiften 5 600 kr

Stockholm 2024-01-26

Styrelsen för Brf Berget 10

Vad säger föreningens stadgar egentligen?

Det är viktigt att ha litet koll på vad föreningens stadgar säger. Utdrag ur några ofta refererade paragrafer följer. Se sidan om stadgarna ovan för mer info.

§ 13
Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för föreningen eller annan medlem. Underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Som väsentlig förändring räknas bl.a. alltid förändring som kräver bygglov eller innebär ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhållits.

§ 16
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Nya rutiner för mat- och restavfall, fr.o.m. 20 november 2023

Från årsskiftet 2023/2024 införs nya regler för avfallshantering i Stockholm. Även flerfamiljsbostadshus ska separera sitt matavfall. Det innebär att vi inte får plats med all hantering med nuvarande lösning och måste göra om så att hämtning och kärluppställning sker i en del av cykelgaraget. Detta får till följd att vi är tvungna att minska antalet cyklar i cykelgaraget. Om du redan nu vet att du inte använder din cykel ofta vore det bra om du kan ställa den i ditt förråd eller skaffa undan den till annan plats. Du når enklast det nya soputrymmet via garageporten på Dalagatan 10 (rödmarkerad på bilden nedan). Från och med måndag den 20 november 2023 finns det kärl uppställda där för restavfall och matavfall. Alla boende kan plocka sitt ”Startkit” med påshållare, matavfallspåsar och infofolder som står i trapphuset. Det gamla sopnedkastet är nu helt avstängt.

OBS! Återvinning av övrigt avfall (glas, papp, plast mm) ska även fortsättningsvis tas till miljöstationer, t.ex. på hörnet av Upplandsgatan vid Norra Bantorget eller vid Hemköp i korsningen Upplandsgatan/Kungstensgatan.

Mr Funkis

Bostadsfastighet Berget 10 uppmärksammas i dokumentären Mr. Funkis på svtplay.se. Dokumentären handlar om arkitekten Sven Markelius som ritade Berget 10. Markelius tillhörde de mest radikala arkitekterna under sin tid.

Anmäl din epostadress till info@berget10.se om du vill ta emot elektroniska utskick ifrån föreningen. Avanmäl dig på samma sätt.